Ústav je sou- ástí Tatranského národního parku v Nové Poli- ance, která je nejmladí osadou msta Vysoké Tatry.
V hotelu Veká Fatra* jsou pokoje vybavené TV se satelitem, rádiem, telefonem, chladni- kou, koupelnou se sprchovm koutem.2525 Stále atraktivní Trenianské TepliceSStálee atrtraktktivnvní TTreeniannskéké.26266 skema business school concours ast 2 Romantické údolí plné zdravíRRomomaantitickéké údoolí pplnné.í 27277 Zlaté lázn Turianské TepliceZZlatté láláznzn Tururiaiansské.LÁZN jsou TÍM pravm MÍstem PRO skuten odpoinek OD okolnÍHO svtadodennÍHO shonu.O tom, e je íská voda svm sloením vji- mená, svedí i ti zachované certikáty kvali- ty vody z rok 1896 (Budape 1897 (Brusel) a 1904 (St.Lázeská pée ve Slovenské republice je integrální souástí zdravotní pée, co zaruuje vysokou kvalitu vech zdravotnic- kch slueb pi vech produktech, které lázn nabízejí lázeskou rehabilitaci po úrazech, operacích a vánch onemocnních, klasic- kou lázeskou lébu u chronicky nemocnch pacient, preventivní pobyty zamené na zmnu.Pedevím jsou to velmi kvalitní a rznorodé pírodní léivé zdroje a velmi kvalitní zdravotní pée v lázních.
Zdravotní pée, personál i technické vybavení spluje vechny souasné evropské poadavky.
1515 Lázn Lúky, u nejen pro enyLázáznn lúlúkky, u neejenen pproo.1616 Komlexní pée v MarínKomomlelexnxní ppée vv MMarrín.17177 Nejvtí lázn pro dtiNNejejvttí lázzn prpro.18188 Nejmladí slovenské láznNNejjmlaladdí sslovvennskéké.Ve mst je nkolik dalích hotel, které nabízejí sluby wellness ve svch zaízeních.Lázetí hosté mají v pípad nepíznivého poasí cel den pístupnou tlo- cvinu.Nov Smokovec 32, vysokÉ tatry 062 01 Star Smokovec GPS: 49 08 17,95 S 20 13 03,66 V E-mail: kontakt KÚpele NOV smokovec NABÍZÍME: Rekondiní pobyty pro eské rmy Dti do 18 let zdarma (krom léta) Ubytování od 15 se snídaní Víkendové pobyty, Silvestr, lyování.Relaxaní pobyty v lázních jsou speciáln upra- vené lázeské pobyty podle Vaich poadavk a poteb s poskytnutím vech vhod lázeskch pobyt.Lázn Slia mají opakovan auditovan systém managementu kvality ISO 9001:2008 v oblasti komplexní lázeské pée a vroby jídel teplé a studené kuchyn.Jaká je budoucnost slovenskch lázní?Sout lÁzesk speciÁL 21 Historie a vznik lázní jsou nepímo spojené s tradiním hornictvím a kovástvím.V areálu hotelového komplexu se nachází i stylová restaurace SVI.Dél- ka pobytu je individuální podle poteby.
Je zde isté prostedí vhodné pro alergiky a pro lébu nemocí dchacích cest.

[L_RANDNUM-10-999]